Geodata

Behovet for geodata er stigende. Det samme er forventningerne til deres kvalitet og troværdighed. Det stiller krav til vores produktion og brug af geodata.

 • Læs op

Indhold

  Mange af de opgaver kommunen og andre myndigheder løser er afhængige af geodata, fordi de er en vigtig del af beslutningsgrundlaget. Digitale selvbetjeningsløsninger og geografiske analyser er også afhængig af gode geodata for at give korrekte resultater. Derfor er det vigtigt, at geodata findes i en standardiseret form og har en passende – ofte høj – kvalitet, dvs. er ajourførte og nøjagtige.

  I Plan, Teknik & Miljø producerer vi geodata, som har indflydelse på de afgørelser kommunen træffer. Disse geodata bruges også af mange andre myndigheder og indgår i borgerinformation. Vi må forvente en stigende efterspørgsel fra andre parter, rådgivere og borgere.

  Derfor skal geodata være ajourførte og have den fornødne kvalitet. Samtidig er det vigtigt, at der altid kan fremfindes information om hvordan de geodata KME registrerer er produceret og evt. efterbehandlet, eksempelvis ved beregninger, inden de er gjort tilgængelige for brugerne.

  Der er behov for at alle brugere kan få overblik over tilgængelige geodata og finde information om deres kvalitet og hvad det er forsvarligt at anvende dataene til.

  Kommunens geodata skal derfor 

  • være opdateret, så det er de nyeste data der leveres og anvendes.
  • have en kvalitet, der passer til de formål, de anvendes til
  • være tilgængelige, så både vi, samarbejdspartnere og borgere nemt kan finde og anvende data
  • have tilknyttet en ”varedeklaration” som beskriver dataenes indhold og anvendelighed.

  Vi trækker også geodata fra en række eksterne parter. Da disse data også indgår i kommunens opgaveløsning, er der behov for at der er nogen i Plan, Teknik & Miljø, som kender deres indhold, anvendelsesmuligheder og er opmærksom på ændringer heri.

  For at vi kan opnå dette, skal ansvaret for de enkelte datasæt være entydig fordelt og vi skal være enige om, hvordan vi håndterer de fælles geodata.

  PRINCIPPER

  Geodata, som anvendes i kommunens opgaveløsning, eksempelvis til afgørelser, planlægning og information, skal lagres i den fælles geodatabase, for dermed at sikre, at data kan gøres tilgængelige for alle brugere på tværs i organisationen samt for eksterne brugere, hvis det er relevant.

  Som udgangspunkt skal alle geodata således lagres i den fælles geodatabase. Undtagelsesvis kan geodata af midlertidig eller meget fagspecifik karakter lagres på det fælles datadrev for geodata (t-drevet) under anvendelse af den beskrevne mappestruktur. Så snart geodata, der lagres på t-drevet, får betydning for opgaveløsningen på tværs i organisationen, skal data overføres til den fælles geodatabase.

  Alle geodatasæt, der anvendes i KME, skal have en dataejer, som skal sikre og formidle datakvaliteten.

  For geodata, som kommunen producerer, er det dataejernes ansvar, at data ajourføres samt at der findes information om dataenes grundlag og anvendelse.

  For geodata, som vi henter fra andre parter (f.eks. kortservices fra Miljøportalen), skal dataejeren sikre, at der er kendskab til dataenes indhold og anvendelse samt at man følger med i den faglige udvikling af disse data. 

  Dataejer har ansvaret for at der udarbejdes metadata.

  Dataejeren er teamlederen af det fagområde, som det pågældende geodatasæt vedrører eller er mest knyttet til.

  I teamet kan det konkrete arbejde med at varetage ansvaret for et datasæt udføres af  en eller flere medarbejdere.

  En fagligt ansvarlig, som har til opgave at kende dataenes faglige indhold og deres anvendelsesmuligheder.

  En teknisk ansvarlig, som står for ajourføring, beregninger på rå-data m.m. Den teknisk ansvarlige er den medarbejder, som står for at ajourføre eller foretage bearbejdning af data i GIS og databaser. Alle datasæt som KME producerer/ajourfører skal have en teknisk ansvarlig. Det gælder også for datasæt fra eksterne kilder, som gennemgår en datamæssig bearbejdning i KME.

  Faglig- og teknisk ansvarlig kan være én og samme person.

  Dataejer, faglig- og teknisk ansvarlig skal fremgå af metadata.

  Det er vigtigt, at vi kender, fastholder og altid kan formidle information om de enkelte geodatasæts indhold og kvalitet. Det er en forudsætning for dokumentation, videndeling og at brugerne kan anvende data på forsvarlig vis.

  Der skal derfor udarbejdes metadata (varedeklaration)  for alle geodatasæt. Metadata skal være tilgængelige i GIS internt og eksternt og altid følge med udlevering af geodata.

  Dette gælder både for datasæt vi selv producerer og ajourfører samt for datasæt, som vi trækker fra eksterne parter.

  Metadata skal udarbejdes af dataejeren.

   

  Eksempel på emner i metadata

  Kommunale geodata , som er indeholdt i FKG datamodellen, skal følge denne datamodel.

  AKTIVITETER

  I KME har vi langt hen ad vejen en fælles opfattelse af, hvilke geodata de enkelte team har ansvaret for, dvs. er dataejer for. Dette er dog ikke formelt aftalt eller dokumenteret. 

  Derfor skal der udarbejdes en liste over alle geodatasæt med angivelse af hvilket team der er dataejer. GIS-gruppen laver et oplæg som drøftes med de enkelt team.

  Der skal udvikles en digital løsning til at indberette, lagre og formidle metadata. Kortsamarbejdet SydKort (12 syddanske kommuner) gennemfører derfor i 2017 et projekt om at få udviklet en metadatabase. Løsningen skal gøre det muligt for at de, der har ansvar for data, let kan indberette oplysninger om dataene. Desuden skal det være muligt for medarbejdere, der bruger NetGIS eller ArcGIS, at søge og finde informationer om de temakort/geodata de arbejder med.

  Når dataansvaret er fordelt og metadatabasen er implementeret skal der tilrettelægges en proces, hvor dataejerne sørger for at der indberettes informationer om de enkelte datasæt i metadatabasen. Opgaven vil omfatte mange team i KME og vil blive tilrettelagt ud fra en drøftelse i ledergruppen.