Opgaver, ansvar og samarbejde

En klar fordeling af opgaver og ansvar i relation til geodata er afgørende for at kvaliteten af kommunens geodata er i orden. Også opgaven med at holde fokus på udviklingen af GIS og på at vi alle udnytter teknologien mest effektivt i opgaveløsningen, skal være fordelt. Og uanset hvordan vi fordeler opgaverne, er samarbejde og vidend

 • Læs op

Indhold

  Opgaverne i forhold til geodata og GIS deles af flere team. Derfor skal det aftales, hvem der har hvilke opgaver.

  Ansvaret for de geodata, som ajourføres af kommunen, bør ligge i de team, hvor de pågældende datasæt fagligt hører til. Det giver de bedste betingelser for at den faglige kvalitet af data er sikret. 

  Der skal også være medarbejdere i forvaltningen, som har faglig indsigt i de geodata, som vi downloader eller trækker som services fra eksterne parter til brug i sagsbehandlingen. Her drejer det sig om at vide, hvad det er en hensigtsmæssig anvendelse af data og følge op, hvis der sker nyt med dataene. Denne opgave er ligeledes bedst placeret i de team, som har indsigt i de pågældende datas emner.

  GIS-gruppen understøtter teamene med de GIS-tekniske aspekter i disse opgaver.

  Drift og udvikling af GIS-systemet ligger i GIS-gruppen. Det er også her ansvaret for at anskaffe relevante og ajourførte grunddata er placeret.

  Der skal være sammenhæng mellem it-løsningerne og data skal kunne genbruges på tværs af programmerne. Derfor skal det sikres, at anskaffelser af nye digitale løsninger, som anvender geodata, tager højde for gældende data standarder og it-arkitektur. GIS-gruppen bør derfor inddrages tidligst muligt i afdelingernes planer om at anskaffe nye it-løsninger.

  PRINCIPPER

  GIS-gruppens har ansvar for at GIS-systemet kører sikkert og med god performance. GIS-gruppen skal også understøtte brugerne i at anvende GIS-værktøjerne effektivt.

  Alle geodatasæt skal have en dataansvarlig. Dataansvar for et givent datasæt skal varetages i det team, som har opgaver, der fagligt ligger tættest på datasættets indhold.

  Se nærmere om dataansvar i principperne for geodata: Alle geodata skal have en ejer.

  Det er vigtigt, at vi kender, fastholder og altid kan formidle information om de enkelte geodatasæts indhold og kvalitet. Det er en forudsætning for dokumentation, videndeling og at brugerne kan anvende data på forsvarlig vis.

  Der skal derfor udarbejdes metadata (varedeklaration)  for alle geodatasæt. Metadata skal være tilgængelige i GIS internt og eksternt og altid følge med udlevering af geodata.

  Dette gælder både for datasæt vi selv producerer og ajourfører samt for datasæt, som vi trækker fra eksterne parter.

  Metadata skal udarbejdes af dataejeren.

   

  Eksempel på emner i metadata

  Kommunale geodata , som er indeholdt i FKG datamodellen, skal følge denne datamodel.

  AKTIVITETER

  I KME har vi langt hen ad vejen en fælles opfattelse af, hvilke geodata de enkelte team har ansvaret for, dvs. er dataejer for. Dette er dog ikke formelt aftalt eller dokumenteret. 

  Derfor skal der udarbejdes en liste over alle geodatasæt med angivelse af hvilket team der er dataejer. GIS-gruppen laver et oplæg som drøftes med de enkelt team.

  Der skal udvikles en digital løsning til at indberette, lagre og formidle metadata. Kortsamarbejdet SydKort (12 syddanske kommuner) gennemfører derfor i 2017 et projekt om at få udviklet en metadatabase. Løsningen skal gøre det muligt for at de, der har ansvar for data, let kan indberette oplysninger om dataene. Desuden skal det være muligt for medarbejdere, der bruger NetGIS eller ArcGIS, at søge og finde informationer om de temakort/geodata de arbejder med.

  Når dataansvaret er fordelt og metadatabasen er implementeret skal der tilrettelægges en proces, hvor dataejerne sørger for at der indberettes informationer om de enkelte datasæt i metadatabasen. Opgaven vil omfatte mange team i KME og vil blive tilrettelagt ud fra en drøftelse i ledergruppen.